Vedtekter

Oppdatert 10. mars 2018.

VEDTEKTER FOR SARPSBORG HISTORIELAG

Vedtekter for Sarpsborg Historielag vedtatt på stiftelsesmøte den 17. oktober 1995, endret på årsmøtet 24.februar 2009, endret på årsmøtet 25. februar 2014, endret på årsmøtet 23. februar 2016 og sist endret 27. februar 2018.

§1. Laget har til formål å gi medlemmene og andre informasjon om lokal og generell historie. Det skal fremme interesse for slekts- og lokalhistorie, kulturvern, som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§2. For å nå formålet skal laget, i samarbeid med andre organisasjoner og aktuelle kommunale organer, – arbeide for at det kan bli utgitt lokalhistoriske skrifter. – arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.

§3. Laget har en representant, med vararepresentant, i styret for Stiftelsen Borgarsyssel Museum. Representantene velges av styret. Det forventes at de fremmer lagets syn.

§4. Medlemmer av laget er :
a. Årsmedlemmer som betaler årlig kontingent. Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet.
b. Æresmedlemmer etter §9.

§5. Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Årsmøtet velger:
a. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem for 2 år. Det søkes å velge 2 eller 3 av disse hvert år.
b. 3 varamedlemmer for 1 år.
c. 2 revisorer (eventuelt 1 revisor) for 2 år.
d. Valgkomite på 3 medlemmer for3 år. Det velges et nytt hvert år. Det medlem som sitter i sitt tredje år i valgperioden, fungerer som valgkomiteens leder. Ledelsen av komiteen vil således rulleres med ny leder hvert år.

Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 7 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til stede. Styret kan utpeke komiteer og grupper til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer.

§6. Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§7. Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkallingen sendes medlemmene minst 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle :
1. Åpning.
2. Konstituering.
a. Valg av dirigent.
b. Valg av referent.
c. Valg av 2 medlemmer til tellekorps.
d. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
3. Årsberetning.
4. Årsregnskap med revisorrapport.
5. Virksomhetsplan.
6. Innkomne forslag.
7. Kontingentfastsettelse.
8. Budsjett.
9. Valg.
Alle medlemmer som møter kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 14 dager i forveien.

§8. Ekstraordinert årsmøte kan innkalles når bestemmer det eller når 20 % av medlemmene krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§9. Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret. Det holdes skriftlig avstemming. Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.

§10. Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.

§11. Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går over til dem siste årsmøte bestemmer.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s