Vedtekter

VEDTEKTER FOR SARPSBORG HISTORIELAG

Vedtekter for Sarpsborg Historielag vedtatt på stiftelsesmøte den 17. oktober 1995 og endret på årsmøtene 24.februar 2009 og 22. februar 2011.

§1.
Laget har til formål å gi medlemmene og andre informasjon om lokal og generell
historie. Det skal fremme interesse for kulturvern, slekts- og lokalhistorie,
samt samle inn og ta vare på alt som har betydning for kommunens historie og
som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§2.
Virksomhet.

For  å nå formålet skal laget, i samarbeid med andre organisasjoner og aktuelle
kommunale organer, – arbeide for at det kan bli utgitt lokalhistoriske  skrifter. – arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i  kommunen.

§3.
Laget har en representant og en vararepresentant, i styret for Stiftelsen
Borgarsyssel Museum. Representantene velges av styret for 2 år. De skal fremme
lagets syn i stiftelsen og arbeide for at Borgarsyssel Museum utvikles og
drives på en måte som er til beste for medlemmene og Sarpsborg befolkning.

§4.
Medlemmer av laget er :

a.
Årsmedlemmer  som betaler årlig kontingent. Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet.

b.
Æresmedlemmer  etter §9.

§5.
Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Årsmøtet
velger:

a.  Leder og styremedlemmer for år (3 og 2 går ut annet hvert år).

b.  3 varamedlemmer for 1 år.

c.  2 revisorer (eventuelt1 revisor) for 2 år.

d.  Valgkomite på 3 medlemmer for 3 år.
Det velges et nytt medlem hvertår. Det medlem som sitter i sitt tredje år i valgperioden, fungerer som valgkomiteens leder. Ledelsen av komiteen vil således rulleres med ny leder hvert år.

Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer.
Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 7
dager før møtet. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til
stede. Styret kan utpeke komiteer og grupper til å ta seg av spesielle
arbeidsoppgaver. Varamedlemmene skal ha tilsendt sakspapirer.

§6.
Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til
godkjenning i revidert stand.

§7.
Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar. Innkallingen sendes medlemmene minst 3 uker før årsmøtet og kunngjøres i lokalavisene med 1 ukes varse. Årsmøtet skal behandle:

1. Åpning
2. Konstituereing.
a) Valg av dirigent.
b) Valg av referent
c) Valg av 2 medlemmer til tellekorps.
d) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
3. Årsberetning.
4. Årsregnskap med revisorrapport.
4. Virksomhetsplan.
6. Innkomne forslag og / eller forslag fra styret.
7. Kontingentfastsettelse.
8. Budsjett.
9. Valg

Alle medlemmer som møter kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 14 dager i forveien.

§8.
Ekstraordinert årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når 20 % av
medlemmene krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for
årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er
annonsert i innkallingen.

§9.
Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret. Det holdes skriftlig
avstemming. Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.

§10.
Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.

§11. Oppløsning av laget kan skje når 2  påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og  midler går over til dem siste årsmøte bestemmer.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s